Aw Nord Oy:n asiakasrekisteriä koskeva tietosuojapolitiikka

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: AW Nord Oy
Osoite: Lokomonkatu 25c, 33900 TAMPERE
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@bossgloss.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Juha Ignatius
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@bossgloss.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi, liiketoiminnankehittämiseksi sekä asiakasviestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin sekä luotonvalvonnan toteuttamiseksi.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta, yrityksen liiketoiminnan kehittäminen, asiakassuhteen hoitamisen tarve sekä laskutus, luotonvalvonta ja perintä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
Henkilötunnus (luotonvalvontaa ja mahdollista perintää varten)
Kulloisenkin sopimuksen kohteena olevan ajoneuvon rekisterinumero
Käyntiajat

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja vähintään kirjanpitolain edellyttämät 6 vuotta ja kuitenkin aina asiakassuhteen ja sen päättymistä seuraavat 12 kk. Tiedot voidaan arkistoida.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse tai heidän edustajansa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille markkinoinnin ja mainonnan toteuttamista varten.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Ei siirtoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on murtovalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista, mutta tiedot poistetaan vain, mikäli lakisääteinen säilytysvelvollisuus sen sallii. Poistopyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.